Счетоводна кантора
ВАРИУС

Ви предлага - прецизност, експедитивност, креативност и сътрудничество.

Услуги

Планиране и оптимизиране на данъчните задължения

Консултиране по трудово-осигурителното и данъчно законодателство

Изготвяне и анализ на междинни счетоводни отчети по повод кредити, лизингови договори и други

Консултации по итношение валутното законодателство

Съдействие и представителство при извършване на независим финансов одит

Консултиране по прилагане на СИДДО и други

За КЛИЕНТИ, които не са обслужвани счетоводно в нашата кантора, предлагаме осъществяване на текуща и предиодична проверка на счетоводните записвания от счетоводителя на компанията, както и извършването на детайлен данъчен одит за целите на ръководството.

Текущо осчетоводяване на първичните документи

Оперативно изчисляване на дължими авансови вноски за данъци и осигуровки

Ежемесечно изготвяне на справки-декларации и отчетни регистри по ЗДДС

Изготвяне на платежни документи към НАП, контрагенти, банкови и лизингови институции, включително работници и служители на клиентите ни и други

Подаване на всички видове декларации и отчети към НАП, НОИ, ТР и други институции за които е упълномощена с електронен подпис

Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи с изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план

Изготвяне на годишен отчет за дейността по закона за счетоводството

Изготвяне на годишна и данъчна декларация по ЗКПО, ЗДДФЛ

Изготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ за определянето на местните данъци и такси, включително облагането с патентен данък

Изготвяне на справки и представяне на отчетни регистри във връзка с контролни производства

Изготвяне на справки и предоставяне на информация във връзка с одит на клиенти на кантората

Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.

Поддръжане на индивидуално досие

Съставяне на ведомости за работните заплати и сметки за изплатени суми по извън трудови правоотношения

Изготвяне на платежни документи за дължимите осигурителни и данъчни задължения, подготовка на информация и предоставянето и при групови плащания

Партньори

Вариус работи в пряко партньорство с
КомБайт – разработчик на счетоводен
продукт по Windows.

Полезни сайтове

Контакти

Пловдив, 4003, Добродол 4

variousv.tsvetanov@gmail.com

+359 884 017 229 Счетоводен отдел
+359 888 837 454 Управител

Понеделник-Петък
09:00 - 17:30